POWER Care försäkring

POWER Care försäkring

Extra trygghet för din produkt från POWER.
Med vårt förmånliga trygghetspaket får du ersättning för funktionsfel, otursskada och stöld utan värdeminskning.

 

Det lönar sig att ha en produktförsäkring

Efter en undersökning konstaterar nu Finansinspektionen och Konsumentverket att denna typ av försäkring kan löna sig.

”Produktförsäkringen ger ett ökat skydd jämfört med hemförsäkring och garantier. Informationen till kunderna har förbättrats och skaderegleringen fungerar. Försäkringen håller vad den lovar”. Det skriver Finansinspektionen och Konsumentverket i ett gemensamt utlåtande efter att tre olika undersökningar om produktförsäkringar avslutats.

 • POWER Care ger dig en trygghet om något oväntat skulle inträffa.
 • Snabb service vid skada.
 • Om produkten inte går att reparera ersätts du med en produkt med motsvarande prestanda.

 POWER Care produktförsäkring

 

Om försäkringen

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av produkten eller för annan som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid Försäkring.

Försäkringen lämnar ersättning för skada genom funktionsfel på den försäkrade egendomen. Försäkringen ersätter dessutom skada på den försäkrade produkten som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada menas även stöld genom inbrott i hem eller fritidshus.

 

Försäkringstid och förnyelse

Försäkringen gäller i 12 månader. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid Försäkring kan erbjuda dig förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande till dig i samband med försäkringens upphörande.

 

Ersättning

Om din produkt inte går att reparera ersätter vi dig med en helt ny. Om du inte kan få en likadan som du köpte från början ser vi till att du får en produkt med motsvarande prestanda. Du kan få en produkt som maximalt kostar upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset). Kontantersättning utgår inte.

Skydd för samma händelser som omfattas av denna försäkring kan finnas i din hemförsäkring men ett sådant skydd ingår oftast inte automatiskt och gäller med en självrisk.

 

Självrisk

För mobiltelefon är självrisken 495 SEK vid skada. För övriga produkter gäller försäkringen utan självrisk.

 

Premie

Premien beror på vilken produkt du vill försäkra. Du kan se vad premien blir för just din produkt innan du genomför köpet i kassan.

 

Försäkringen ersätter mycket men inte allt

Försäkringen lämnar exempelvis inte ersättning för:

 • Förlust av produkten
 • Stöld om annat än inbrott i hem eller fritidshus
 • Skador till följd av slitage eller skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet.
 • Skador på komponenter som installerats i efterhand i din produkt eller skador på grund av bristfällig eller felaktig installation/montering.
 • Skada på lösa tillbehör och/eller förbrukningsartiklar såsom lampor, filter etc.
 • Skador på lagrad information på internminne, minneskort eller liknande.
 • Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar skada.
 • Skada på produkt som har utsatts för mjukvarumanipulerade program som inte tillhandahållits av produktens tillverkare s k "jailbreak".

Samtliga undantag och begränsningar framgår av de fullständiga villkoren.

 

Aktsamhetskrav

Du måste vara aktsam om din produkt. Detta innebär att den försäkrade produkten ska hanteras så att skada undviks. Exempelvis får egendomen inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- och installationsanvisningar samt tillverkarens skötselråd ska följas. Om aktsamhetskravet ej uppfylls kan detta innebära att du får minskad ersättning eller ingen ersättning alls.

 

Vid skada

Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada lämnas till återförsäljaren där du köpt din produkt eller kontakta Solid Försäkrings kundservice på 0771-113 113. För att inte ersättning ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Solid Försäkring ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tio år från det att skadan inträffade.

 

Personuppgiftslag (PUL)

Solid Försäkring behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Du som försäkrad medger att Solid Försäkring får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 5164018482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solid Försäkrings åtaganden gentemot dig som försäkrad, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter dig kan komma att lämnas ut till Solid Försäkrings ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid Försäkring bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Du har alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid Försäkring åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundservice på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Du har alltid rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende dig som finns registrerade hos Solid Försäkring. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid Försäkring på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid Försäkring att vidta rättelseåtgärder.

 

Ångerrätt

I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen omfattas försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre inte av ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om längre tid än en månad måste du som är försäkrad, som vill nyttja sin ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, meddela Solid Försäkring detta senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks. Distans- och hemförsäljningslagen gäller endast dig som konsument.

 

Fullständiga försäkringsvillkor

Detta är en sammanfattning av försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du här, genom att ringa till Solids kundservice på telefon 0771-113 113 eller maila till kunder@solidab.se.

 

Om vi inte skulle komma överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett skriftligt klagomål till Solid Försäkring som då tar upp ditt ärende,

Solid Försäkring
Box 22068, 250 22 Helsingborg

Länk till fullständiga försäkringsvillkor